dissabte, 31 de març de 2012

COMMOURES DAVAN LA BELLESA


"Commoures davant la bellesa sublim de la naturalesa o de l'art o d'alguna virtut moral com la humilitat o la caritat és permetre que penetri en nosaltres la llum interior d'aquests valors i obrir-se al seu missatge de dalt. És una rendició que implica reverència, humilitat i tendresa ". 
Dietrich von Hildebrand.

"Si mirar amb netedat és omplir el món d'honradesa, dibuixar els somnis és omplir d'esperança."
Paul Klee - Pintor de Somnis


La bellesa sempre em sorprèn i no crec que sigui particularment melacólic, de vegades puc gaudir d'aquest intens estat de l'esperit i deixo que la meva sensibilitat es commogui. La vida és més satisfactòria si un és vulnerable, lluny de ser una debilitat és una capacitat de sortir més fort, amb experiències més profundes. Són esperits febles, els que no s'atreveixen a ser vulnerables perquè tenen por de deixar-se portar per les emocions. Jo celebro ser sensible a la bellesa i poder viure a través d'ella molt més intensament i no és un acte de nihilisme o lliurament impotent, sinó una connexió amb una energia espiritual que s'obre i em connecta amb les forces de l'univers. És el suport emocional que t'ajudarà a compartir la vida amb els altres, amics, familiars o la teva parella, és la subtil contingència del meu insignificant existir davant de la grandesa de l'univers.

Es tracta de mirar, de sentir, de deixar-se atrapar per tot allò que ens emociona, contactar amb l'esperit que nia al cor, obrir l'ànima a la sorpresa, commoures davant la bellesa, respirar.

Pintura:  "Estirat al bosc contemplant l'horitzó"    Joan Cujan 1983  -   Text: Joan Cujan  2012"Conmoverse ante la belleza sublime de la naturaleza o del arte o de alguna virtud moral como la humildad o la caridad es permitir que penetre en nosotros la luz interior de estos valores y abrirse a su mensaje de arriba. Es una rendición que implica reverencia, humildad y ternura ".
Dietrich von Hildebrand.

"Si mirar con limpieza es llenar el mundo de honradez, dibujar los sueños es llenar de esperanza."
Paul Klee - Pintor de Sueños


La belleza siempre me sorprende y no creo que sea particularmente melacólico, a veces puedo disfrutar de este intenso estado del espíritu y dejo que mi sensibilidad se conmueva. La vida es más satisfactoria si uno es vulnerable, lejos de ser una debilidad es una capacidad de salir más fuerte, con experiencias más profundas. Son espíritus débiles, los que no se atreven a ser vulnerables porque tienen miedo de dejarse llevar por las emociones. Yo celebro ser sensible a la belleza y poder vivir a través de ella mucho más intensamente y no es un acto de nihilismo o entrega impotente, sino una conexión con una energía espiritual que se abre y me conecta con las fuerzas del universo . Es el apoyo emocional que me ayudará a compartir la vida con, amigos, familiares o tu pareja, es la sutil contingencia de mi insignificante existir ante la grandeza del universo.

Se trata de mirar, de sentir, de dejarse atrapar por todo lo que nos emociona, contactar con el espíritu que anida en el corazón, abrir el alma a la sorpresa, conmoverse ante la belleza, respirar.

Pintura: "Tumbado en el bosque contemplando el horizonte" Juan Cujan 1983 - Texto: Joan Cujan 2012